TEDESCA

Pom, mozz., wustel - EN: Tomato, mozz., wustel