GOLOSA

Pom., mozz., peperoni, gorgonzola, cipolla, salame piccante - EN: Tomato, mozz., peppers, gorgonzola, onions, spicy salami