CALZONE

Mozz. pom., prosciutto cotto o salame - EN: Mozz. tomato, ham or salami